Felnőttképzés

Engedéllyel rendelkező felnőttképzéseink

Az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult a felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályi környezet. Kizárták mindazon cégeket az oktatói körből, akik nem rendelkeznek megfelelő garanciális vagyoni háttérrel, illetve olyan oktatói személyzettel, amely a felnőttképzési engedélyezési folyamatban elvártak. A Controll Zrt. felnőttképzésben résztvevői oktatói, trénerei minden jogszabályi feltételnek, engedélynek, nyilvántartottságnak megfelelnek.

Kognitív gondolkodás

Célja: Ügyfél- és partnerkezelési készség erősítése a kommunikációs, érveléstechnikai és probléma-megoldási készségek fejlesztési eszköztárával.

Tartalma:

 • vizuális és auditív kommunikáció
 • non-verbális kommunikáció
 • konfliktuskezelés (stílusok, módszerek)
 • érveléstechnika
 • írásbeli kommunikáció
 • értékajánlat az ügyfélkommunikációban.

 

Ügyfélkezelés - front office

Célja: Ügyfélkezelési készségének erősítése a kommunikációs, érveléstechnikai és problémamegoldási készségek fejlesztési eszköztárával.

Tartalma:

 • DISC modell - személyiségtípusok
 • érzelmek és szükségletek
 • konfliktuskezelési stílusok
 • kommunikációs akadályok
 • aktív hallgatás – értő figyelem
 • érveléstechnika.

 

Munkáltatók képzése

Célja: A munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és megteremtésére a bemutatott szemlélet és átadott eszközök által. További cél a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére cselekvési terv készítésével.

Tartalma:

 • Helyzetfeltárás
 • a családbarát munkahely fogalma, szerepe, gazdasági előnyei
 • generációk a munkaerő piacon
 • vezetői érzékenyítés
 • családbarát munkahelyek jellemzői, megvalósításának eszközei
 • családbarát szemléletmód kialakítása, a dolgozói jellemzőkre és igényekre szabva
 • az atipikus foglalkoztatás formái, az egyes formák alkalmazhatóságának feltételei, gyakorlati előnyei és esetleges nehézségei
 • a tipikus és az atipikus foglalkoztatás összehasonlítása
 • az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok az atipikus foglalkoztatás vonatkozásában
 • nők, kisgyermekes munkavállalók, tartósan beteg hozzátartozót ápolók sajátos igénye és támogatása
 • fiatal, védett korú, egészségkárosodott munkavállalók foglalkoztatásának szabályai
 • munkaerőpiaci támogatások bemutatása
 • cselekvési terv családbarát munkáltatói működésért rövid bemutatása.

 

Munka és magánélet összehangolása

Célja: A munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása. Cél, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stresszkezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

Tartalma:

 • mentálhigiénés ismeretek és készségek
 • hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás
 • személyes hatékonyság
 • módszertanok,problémák az időgazdálkodásban
 • segítő kapcsolatok kialakításának támogatása.

 

Tudásalapú gondolkodás- hatékony vezetés

Célja: A gazdasági ágazatoktól független, a munkaerőpiacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzése és fejlesztése a dolgozói, munkatársi, tulajdonosi és vezetői kör számára.

Tartalma:

 • Vezetői szerepek beazonosítása a tervezés és a végrehajtás folyamatában
 • Hogyan válik egy egyénekből álló alakulat ütőképes csapattá, team-mé?
 • a team munka alapelvei és követelményei
 • a vezetői motiváció hatása a közösségre, saját csapatomra, munkatársi körömre
 • a vezetői példamutatás szerepe a MIR fejlesztésében
 • menedzsment rendszer (MIR, KIR, stb.) nélkül nincs tudásalapú irányítás és kommunikáció ezetői szerepek a folyamatmenedzsmentben
 • kognitív gondolkodás a vezetői gyakorlatban
 • ipar 4.0 – a magyar gyakorlat
 • kognitív – tudásvezérelt célok rendszere.

 

Tudásalapú gondolkodás- alapozó képzés

Célja: A gazdasági ágazatoktól független, a munkaerőpiacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzése és fejlesztése a dolgozói, munkatársi, tulajdonosi és vezetői kör számára.

Tartalma:

 • Hogyan válik egy egyénekből álló alakulat ütőképes csapattá, team-mé?
 • a team munka alapelvei és követelményei
 • kognitív gondolkodás a vezetői gyakorlatban.

 

A fluktuáció csökkentése a belső tudás növelésével

Célja: Cégen belüli együttműködések, mentor program paramétereinek kialakítása. Team-ek, csoportok, szervezeti egységek tudásbázisának hasznosulása a szervezetben.

Tartalma:

 • Kommunikáció fejlesztése
 • konfliktuskezelés
 • motiváció – motivált munkaerő
 • feszültségmentes munkahely?
 • lojalitásnövelés a cégben
 • kollegiális kapcsolatok fejlesztése.

 

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer képzés

Célja: A résztvevők megértsék és elsajátítsák az ISO 45001-es szabvány  követelményrendszerét, megtanulják az irányítási rendszert működtetni és felülvizsgálni.

Tartalma:

 • A szabvány főbb tartalmi elemeinek áttekintése
 • A szabvány követelményeinek áttekintése
 • A szabvány rendszerelemeinek bemutatása, értelmezése a résztvevők tevékenysége alapján.
 • A vezetői és munkatársi feladatok és szerepek
 • A szabványhoz kötődő közép- és felsővezetői feladatok elemzése, amelyek nem megfelelő ellátása veszélyezteti az irányítási rendszer működését.
 • A munkatársak feladatainak áttekintése a szabályzatok, eljárások és kézikönyvek rendszerében.
 • A sikeres vezető helye és szerepe a belső auditálási folyamatokban.
 • A vezetői szerepvállalás, mint a minőségirányítás sikerének kulcsa: a folyamatok fejlesztése, vezetői szerep a PDCA ciklusban, részvétel az auditálási folyamatban.
 • Összegzés

 

Vezetői tréning

Célja, hogy a „potenciális” vezetőkből olyan kompetenciákkal rendelkező vezetők váljanak, akik ismerik a fő vezetés-lélektani elméleteket, tisztában vannak a csoporton belüli szerepekkel és a konfliktuskezelési módokkal, ismerik a stresszel való megküzdés lehetőségeit, és ebből fakadóan képesek a stresszhelyzeteket megfelelő módon kezelni. Idejüket hatékonyan osztják be, a siker és a kudarc okainak feltárására maguk felé önkritikára törekszenek, ugyanakkor empátiával, nyitott érdeklődéssel fordulnak a világ és munkatársaik felé.

Tartalma:

Vezetői kompetenciák:

 • A vezetői önismeret javítása
 • Vezetéselméletek megismerése
 • A vezetői döntéshozatali mechanizmus elsajátítása
 • A vezetői munkában alkalmazott szükségletalapú motivációs elméletek megismerése és alkalmazási lehetőségei.

A vezetői kommunikáció:

 • A kommunikáció célja és alapelvei, típusai
 • Kommunikációs helyzetgyakorlatok
 • A tárgyalás
 • Tárgyalási technikák
 • Kommunikációs és tárgyalástechnikai gyakorlat

Konfliktuskezelés:

 • A konfliktuskezelés alapjai
 • Önismeret és csoportismeret
 • Mediáció
 • Kreatív konfliktusmenedzsment

Stresszkezelés:

 • A stressz tudománya
 • A stressz, mint energiaforrás
 • A stressz kezelésének módjai
 • Stresszkezelés a munkahelyen

Időgazdálkodás:

 • Bevezetés az időgazdálkodásba
 • A rossz időgazdálkodás  következményei, a belőle fakadó potenciális problémák feltárása.
 • Időkiváltás, időteremtés

A hatékony időgazdálkodás módszerei

 

Belső auditor képzés

A tanácsadó cégek közül a legrégebben foglalkozunk ipari és szolgáltatói, majd később közigazgatási belső auditorok képzésével és az erre épülő vezető auditori képzéssel. Auditor képzéseink az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 szabványokra épülően kerültek kidolgozásra.

ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szabványra épülő auditor képzésünk felépítése:

 • minőségirányítási rendszerekről általában, hazai pozitív példák, nemzetközi benchmark adatok
 • kockázat alapú gondolás beépülése az irányítási rendszer működésébe
 • gyártási és szolgáltatási folyamatok meghatározása, folyamat szemléletű szabályozási környezet kialakítása
 • ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek irányítási rendszerben való megjelenítése, dokumentálása, informatikai támogatása
 • integrált irányítási rendszerek, mint a folyamatok támogatásának és kockázatértékelés alapjai és azok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása
 • a folyamatszemléletre épülő irányítási rendszer esettanulmányainak közös feldolgozása
 • a folyamatos fejlesztésre épülő vezetői és munkatársi gondolkodás
 • auditori szerepek és feladatok
 • kérdezéstechnika, magatartási modellek a helyes auditori gyakorlatra épülően
 • a belső auditok eredményeinek vezetés felé történő visszacsatolása
 • gyakorlati feladatok, jó és rossz gyakorlati megoldások audit szinten történő közös megbeszélése
 • írásbeli vizsga.

ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer szabványra épülő auditor képzésünk felépítése:

A tréning felépítése megegyezik az előzőekben bemutatott ISO 9001:2015 auditor képzési programéval, de tartalmilag kiegészül a hulladékgazdálkodás, a levegő tisztaságvédelem, vízgazdálkodás, veszélyes anyagok kezelése témakörökkel.

ISO 27001 információbiztonsági szabványra épülő auditor képzésünk felépítése:

A tréning felépítése megegyezik az előzőekben bemutatott ISO 9001:2015 auditor képzési programéval, de tartalmilag kiegészül a személyzettel, hardverekkel, szoftverekkel kapcsolatos információbiztonsági követelmények feldolgozásával és azok hazai és külföldi gyakorlatának bemutatásával.

ISO 50001 energiairányítási rendszer szabványra épülő auditor képzésünk felépítése:

A tréning felépítése megegyezik az előzőekben bemutatott ISO 9001:2015 auditor képzési programéval, de tartalmilag kiegészül az energiaforrások beazonosításával, legyen az villany, gáz, víz, vagy bármely más környezeti elem, s az ezekhez kapcsolódó energiatakarékossági szempontok feldolgozásával.

 

Lean

Minden 20 év tartogat olyan meglepetést a vezetési és irányítási rendszerrel foglalkozó szakemberek számára, ami újszerűségével és frissességével újraír és átdolgoz már meglévő működési formákat. Ilyenek az innovációra és a termékfejlesztésre nagy befolyással bíró Lean fejlesztési eredmények, hiszen egy olyan, mindent átfogó gondolatsorról van szó, ami átfogja az irányítási rendszerek teljes működését oly módon, hogy miközben támogatja azt, tökéletesen illeszti és harmonizálja a sorozatgyártásban az elemzéstől a megvalósulásig a fejlesztés minden fontosabb részelemét.

A Lean módszerek alkalmazásának legfontosabb eredménye és ezáltal hangsúlya, hogy a termékfejlesztési folyamat (ne feledkezzünk meg a szolgáltatásfejlesztésről sem) során keletkező bármely veszteséget beazonosítsa és arra adjon módszert és technikát, miként lehet elkerülni annak ismételt megjelenését.

Ez az a szemlélet, amelyet a XXI. század vezetőinek, középvezetőinek készség szinten kell megtanulniuk, hiszen a stratégiaalkotás, folyamatfejlesztés és ezáltal a szervezet fejlesztése nem nélkülözheti ezeket a módszereket, ha üzletileg is eredményesek akarunk maradni.

Tanácsadóink legfontosabb Lean innováció és fejlesztést támogató tevékenységei a következők:

 • vállalati stratégiák meghatározása és azok lebontása ütemtervekre, fejlesztési tervekre
 • a folyamatok fejlesztésénél ötlet menedzsment és megfelelő munkahelyi környezet kialakítása, hogy már a fejlesztésnél figyelembe vegyük dolgozóink, vezetőink kreativitását és beépítsük azt a fejlesztési folyamatba
 • a szervezetfejlesztés során az értékáram-orientált működés kialakítása a hozzárendelhető innovációs folyamatokkal, aktívan működő Lean szervezettel
 • vezetési rendszerek vonatkozásában a minőségirányítási rendszerekre épülő kontrolling és tudásmenedzsment folyamatok kialakítása
 • technológia és termékfejlesztés folyamatainak támogatása értékelemzéssel és értéktervezéssel, illetve a folyamat fejlesztését lezáró szabványosítással.

 

Kaizen

A Lean menedzsment rendszerek hatékony működtetésének és bevezetésének megkerülhetetlen eszköze a Kaizen, amely támogatást nyújt partnereinknek, hogy a meglévő gyártási és szolgáltatási folyamatok veszteségeit szisztematikusan feltárja és közösen, tanácsadóinkkal együttműködve úgy csökkentjük, hogy a kialakuló új fejlesztési és minőségi szintek egymásra épülően egyre magasabb színvonalra emelje a gyártási és szolgáltatási kultúrát. A folyamatos fejlesztés jelenti az erőt e projektben, hiszen együttműködve megbízóink munkatársaival, vezetőivel a folyamatos jobbírásra, a hiányok és veszteségek megszüntetésére koncentráló tanácsadói támogatást kapnak munkatársainktól.

A CONTROLL Kaizen-megközelítésére jellemző, hogy örülünk a problémák megjelenésének, különösen, ha közösen találjuk azokat meg, hiszen a problémákat lehetőségként kell kezelnünk. Ha ezt lehetőségként kezeljük, akkor tanácsadóinkkal megtaláljuk partnereinkkel közösen azokat az intézkedéseket, hogy a bevont munkatársakkal együtt, közös tudásalapra épülve fejlesszük a gyártási és szolgáltatási folyamatokat.

Fontos, hogy tanácsadóink megbízóinknak át tudják adni:

 • a vevői igény meghatározásának fontosságát
 • a közös probléma megtalálásának lehetőségét és annak örömét
 • az azonnali reagálás erejét
 • a probléma megoldásának közös sikerét, azaz minden nap kell tennünk jobbat annak érdekében, hogy holnap még több pénzt keressünk.

Kérjük, látogassa meg referencialistánkat és egy Ön számára ismert céget hívjon fel, kérdezze meg, miként irányítottuk team munkájukat, milyen fejlesztési eredményeket értünk el közösen!

 

KANBAN

Tanácsadói támogatásunk egyik fontos eleme, hogy a jól működő Lean és Kaizen eszköztárát a Kanban módszerrel is támogassuk, hiszen nem beszél másról a Kanban, mint egy vezérelt anyagellátásról, ami a hagyományos komissiózó rendszerek helyett nyújt sokkal korszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb és a Just In Time gyakorlathoz illeszkedő módszert. A gyártó cégek jelentős pénzügyi problémái visszavezethetőek rossz készletgazdálkodásra, amely gyorsan orvosolható, ha az anyagellátási rendszert kellő szigorral átvilágítjuk és újragondoljuk. Ehhez kell alkalmazni a Kanbant, hiszen ha képesek vagyunk az átlagos napi vevőigény mennyiségi meghatározására és ismertté válik a beépülő és beépítendő mennyiség, valamint a gyártási folyamatot támogató újrafeltöltési időszükséglet, akkor ezen három gyártási paraméter alapján könnyen meghatározhatjuk a szükséges készletmennyiségeket. Ehhez tanácsadóink támogatásával alkatrész-beépülési táblázatot, mátrixot készítünk, ahol a pontos vevői igényeket, az összes késztermék típust figyelemmel tudjuk kísérni. Ezekből az adatokból számítjuk ki a Kanban anyagmennyiségeket.

Kérjük, látogassa meg referencialistánkat és egy Ön számára ismert céget hívjon fel, kérdezze meg, miként irányítottuk team munkájukat, milyen fejlesztési eredményeket értünk el közösen!

 

5S

Az 5S a Controll Holding Zrt. tanácsadói számára már a ’90-es évek elején szakmai feladatként jelent meg a Suzuki projekt beszállítói körének konzultálása során. Az akkori időszakra jellemző 5S értelmezés inkább a rend és a tisztaság tartalmi elemeivel töltötte fel ezt a Lean módszertant, de mára látjuk, hogy sokkal több szakmai tartalommal és lehetőséggel bír. Tanácsadóink által irányított és vezetett évi közel 150-200 5S tréning és konzultáció eredményesen javítja a vállalat arculatának és hírnevének szakmai és piaci bevezetését, hatással vagyunk a gyártási ciklusidőkre, a pontos szállításra, az alacsonyabb készletszintekre és természetesen a folyamatos minőségfejlesztésre. Az 5S módszer alkalmazása során az Oktatási Igazgatóságunk trénerei tudatosan építenek a munkatársi kör készségfejlesztésére, hiszen a készség- és képesség ennél a módszertannál is a legfontosabb alap, hiszen tanácsadóink távozása után nemcsak megtanítanunk kell az 5S módszertan filozófiáját és gyakorlatát, hanem integrálnunk is kell a cég kultúrájába.

 

Total Quality Management (TQM)

A teljes körű minőségirányítás sok-sok évtizede jelen van a világ vezetési módszerei között, hiszen olyan filozófiai elemre épül, amely a vevői elégedettségből indulva elvárja és megköveteli a működési folyamatok fejlesztését és a folyamatokat irányító vezetők és munkatársak minőség iránti elkötelezettségének fejlesztését. Ez nem egy egyszerű tananyag. Nem lehet és nem szabad TQM módszereket „dobozolt” termékként megvenni, hiszen nem terméke ez a CONTROLL Zrt-nek sem, nem tudjuk eladni csak akkor, ha közösen dolgozunk partnereinkkel. Ehhez azonban fontos a partner személye, hogy megtalálható-e benne a minőség iránti elkötelezettség, a folyamatos fejlődés igénye. Ha ez megvan, ideális arra, hogy közös gondolkodás kezdődjön tanácsadóinkkal.

Mi a dolga ebben egy tanácsadó cég munkatársának?

Először is a közös fejlesztési pontok megtalálása, hiszen tudnunk kell, hogy a tulajdonosnak, vezetőnek melyek azok a napi problémák, amelyek leginkább az eredményességet, hatékonyságot rontják. Ha ezt megtaláltuk, akkor kell kijelölnünk a működési folyamat folyamatos fejlesztésére olyan eszközöket és bevezetnünk olyan módszereket, melyekkel képesek vagyunk ebből a statikus állapotból kimozdítani partnerünket.

Milyen alapelveket követünk?

 • vevői kör teljes megelégedettségének elérését
 • a folyamatok folyamatos javítását
 • teljes elkötelezettséget a minőség iránt a vállalaton belül
 • a vezetőség aktív részvételét az irányítási rendszerek működtetésében
 • a munkatársak folyamatos fejlesztését
 • a munkatársak jutalmazását és elismerését
 • a belső információs és kommunikációs csatornák fejlesztését
 • a folyamataink folyamatos mérését, elemzését, értékelését és az eredmények vezetés felé történő visszacsatolását

Ha még nem döntötte el, hogy felhív minket és TQM projekttel kapcsolatos közös gondolkodásra kér fel bennünket, olvassa át a TQM legnagyobb „gurujának”, Edward Demingnek a gondolatait a TQM-ről:

 1. Fogalmazzunk meg és tegyük nyilvánossá valamennyi munkatárs számára a cég vagy egyéb szervezet céljait és törekvéseit tartalmazó nyilatkozatot. A menedzsmentnek folyamatosan bizonyítania kell az e nyilatkozat iránti elkötelezettségét.
 2. Tanuljuk meg az új filozófiát, a felső menedzsment, de mindenki más is.
 3. Értsük meg az ellenőrzés célját a folyamat javítása és a költségek csökkentése érdekében.
 4. Vessünk véget annak a gyakorlatnak, mely az üzletet kizárólag az árcédula nyomán jutalmazza.
 5. Javítsuk állandóan és szüntelenül a termékek- és szolgáltatások rendszerét.
 6. Vezessük be a (készségeket nyújtó) képzést.
 7. Tanítsuk és intézményesítsük a vezető szerepet.
 8. Száműzzük a félelmet, teremtsünk bizalmat, teremtsünk újításokra ösztönző légkört.
 9. Optimalizáljuk a teamek, csoportok, személyzet erőfeszítéseit a cég céljainak és törekvéseinek valóra váltására.
 10. Küszöböljük ki a munkaerő buzdítását.
 11. Küszöböljük ki a termelés számszerű kvótáit. Helyettük tanuljuk meg és intézményesítsük a javítás módszereit. (b.) Küszöböljük ki a célkitűzések segítségével történő menedzselést. Helyettük ismerjék meg a folyamatokban rejlő lehetőségeket és azt, hogy hogyan javítsunk azokon.
 12. Távolítsuk el a korlátokat, melyek megfosztják az embereket a kézműves munka okozta büszkeségtől.
 13. Bátorítsuk mindenkinél a tanulást és az önfejlesztést.
 14. Cselekedjünk a változások végrehajtása érdekében.